返回列表 發帖
    分享到Twitter  

[投稿攻略] 災厄之章「惡夢工廠」全分析+攻略(已完成)

本帖最後由 Since許願 於 23-7-2012 12:04 編輯注意:文很長 如有傷眼 十分抱歉~
這文只提供基本打法 不提供任何快速方法


惡夢工廠為災厄第二章的第四張地圖
特別之處也有不少
這地圖在這麼多的地圖中
最講求合作的一張圖
假如隊友不配合 隨時會令到滅團的出現
想知詳情 自己體會街場就知了 在這不多作解釋

以下攻略我將為成為三部份
#2:第1關破牆+路線圖全面睇
#3:第1關 3分鐘內的逃亡攻略
#4:第2關 打王要點+攻略

逃脫第一牆前面個木箱唔駛跳
jacky1d01 發表於 19-7-2012 23:49

p.s.吸引力大概系由boss拍翼的風力造成.
影月尐煙 發表於 20-7-2012 01:04

睇黎樓主唔知仲有把神槍
打王有SK系列咁勁
M134
NICK19951008 發表於 20-7-2012 01:38


如資料有錯誤 請加以赳正
在這特別嗚謝一班幫過小弟的各位好友
仲有各位陪打新場的團員 辛苦你們了~

14

評分人數

本帖最後由 Since許願 於 22-7-2012 21:17 編輯

第1關攻略


以下將分成數個部份
@1:地圖分析
@2:怪物分析
@3:槍支介紹
@4:第1關流程+攻略打法


@1:地圖分析


這張地圖較之前災厄圖多樣化,首次加入回到起點的玩法,大大增加了破關的挑戰性
這地圖還增加了破蛋的一環,這比直接破牆 更多元化
這張地圖也是首次 多次重覆行走路線或據點
不論是地圖的難度 或是趣味 也大大增加地圖的全面性
@2:怪物分析


這張地圖首次加入3位新成員
「殭屍狗、血腥瑪莉、保羅獄長」
血腥瑪莉、保羅獄長的功能在這簡單解說一下
請特別注意保羅獄長的出現位置,擊殺保羅獄長後將會有範圍式的小型爆炸,請不要胡亂擊殺他們害隊友
血腥瑪莉與玩家十分相似,每隻血腥瑪莉只會發動一次觸手,藉以增加攻擊的距離,注意與血腥瑪莉之間的位置
殭屍狗的攻擊主要分成「地上咬與飛咬」的2種攻擊
普遍的殭屍狗會在地上向玩家進行攻擊,只要血量足夠,大多不會秒殺玩家
注意:殭屍狗的飛咬攻擊為100%爆擊攻擊,只要玩家被殭屍狗直接飛咬成功,會有大約10%被殭屍狗直接秒殺
所以玩家要注意殭屍狗與自己的位置,也留意隊友與他們的距離


@3:槍支介紹


主槍:槍支普遍上主要使用sk系列就可以了
龍炮 M32 也是清怪的好選擇
爆炸性的炎魔-7 打牆時讓你不怕側邊怪物的攻擊


一般玩家:沒有sk槍支的玩家應該用什麼槍支比較好呢?
沒有sk槍支的玩家 建議使用機槍比較好
首選mg3 mg36
這2把機動性比較好 玩家打上來比較吃香


副槍介紹:首選sk-1 3把榴彈
sk-1的功用主要是雷比/殘雷出現時 幫隊友固定他的位置 易於擊殺 作協調的作用
榴彈(M79 金M79 彩炮) 主要作用自救/解圍之用
主槍沒彈時 剛巧被怪圍堵 榴彈功用大大發揮
價錢與彈相對較便宜 也發揮出手炸的大部份威力
5發 受到M79的血量損失較手炸少 同時也能做到為自己解圍的功用 的確是好物


一般玩家:沒有以上槍支 要怎麼選呢?
沒有上述的手槍,基本上拿出你的黑白 紅白 金紅吧!!!
彈量多 幫忙在主槍沒彈時清怪
注意:使用非榴彈類型的玩家時刻保持手上有1粒手雷
被怪物圍堵時 手雷往往救你一命

以下為sk系列玩家 建議買槍列表

以下為非sk系列玩家 建議買槍列表(機槍方法 任何一把都可 我建議使用mg3/mg36 只因個人喜愛他們的機動性良好
手槍方面 不提供黑白與紅白不是因為他們不行 只是因為金紅已經可以代表這3把手槍@4:打略打法
招至少2位打蛋手
為什麼要這麼做呢?
假如10人衝陣 無可否認 破牆速度往往比8人快
但同時要注意後期局勢
第一次破蛋的區域內 已經有殘雷的出現
假如10人衝陣 前面有蛋倒堵 後方有怪來襲
整個隊型很容易因殘雷已有所改變
假如有2位打蛋手的話 把前方的去路開通 其他隊友的空間,走法多了
大大增加存活率
第2個打蛋區域更有保羅獄長的出現
眼前的死路+後方保羅獄長的壓迫 沒打蛋手對隊伍後期十分不利
當打蛋手的注意:必須手持貝西(攻擊高 效率好)
破蛋的點有以下3個
把蛋破好後,馬上回大隊吧

打蛋手預打位置如下
其他玩家則順箭頭的方向行走
首先是大門口 按下E後 一但踏出重生點後,上方則開始有怪落下
大部份人以破牆為目標 另外招至少2位隊友拖延/擊殺雷比,以減少破牆隊員的血量傷害

破牆後,一直向前走 直至前方有E制 如有其他隊友向E制前方的路向前走
你的美金與彈量足夠的情況下 請不要跟隨大隊
在側邊的門等候開門
從而減少因整隊伍回到購買區從而浪費時間往第一購買區的情況為

往前進方向的情況為


之後從門一直向前走,殭屍狗就出現了
如先到達2牆後,請不要馬上破牆,應該等數個隊友來到才開始破牆
單人破牆時,會未能注意後方殭屍狗的突襲,因此必須要有數位隊友作配合
2~3人打怪 其他人集火破牆

2牆

2牆後方


破牆後,向前走,按下E制 ,這個據點要守180秒
注意:有2隻雷比 有sk-1的隊友 應盡快擊殺雷比
怪也是從上方突襲 小心~180秒後,右方為破牆據點
請破牆時集火雷比頭部
以免破牆後受到衝擊波影響
一直向前進 就發現了只是繞了一個大圈 回到第1個購買區
在這 必須找一個人向前走衝按下E制 其他人則可以回到第1個購買區 等打怪吸錢
過了90秒後 向前進吧~~~

之後當然就是第1階段的破蛋行動
有打蛋手 這邊可以直接飛~~~
注意:小心殘雷
一直向前走
之後有個30秒購買區
前方左右各1個E制 按完2個E制 前方E制則出現 按下後 等30秒就可以向前進
注意:怪物從上面出現 殘雷未擊殺 請小心他的突襲30秒過後 向前走 來到紅色按鈕的地方 按下E
請小心不要觸到後方電網
會直接扣血的
同時倒數30秒前的數秒
請遠離爆破地方
一旦爆發會扣血量前進後 請破牆
部份隊友請打怪協助打牆中的隊友
一直向前衝 便一連到達2號 3號打蛋區
ps:有打蛋手的話 便可以一直向前進
注意:保羅獄長的出現 請時刻留意隊友身邊與自己身邊的情況
不應隨便放手炸 M79
沒打蛋手只好以爆蛋為理由 最前衝吧
突破2 3打蛋區後 終於到達逃生區的起點位置
去到購買區後補好護甲 升好血/攻後 馬上回家吧
逃生攻略請看#3~~

TOP

本帖最後由 Since許願 於 22-7-2012 21:03 編輯

第1關3分鐘逃亡攻略

以下將分成數個部份
@1:逃亡要點
@2:怪物分析+槍支簡說
@3:詳細走法@1:逃亡要點
這3分鐘為到達最後的據點後必須根據箭頭的方向跑回重生點
其有挑戰性的位置大概分成2個有毒的池
只要有其中2位隊友從終點成功跑到起點的紅色區域
即屬過關
注意:在購買區補甲補血/攻擊的朋友 小心雷比的攻擊 也不應距離隊伍太遠
要不是很容易便把前方隊友追逐的保羅獄長 轉到你身上
這雖然能保隊友 也要看前方隊友的質素 能否回到起點


@2:怪物+槍支簡說

逃亡區主要以血腥瑪莉、保羅獄長為首
逃亡時會有怪 從前方出現
請小心盡量不要把保羅獄長射爆
一個小型爆炸的威力不能小看
雖說血量扣了部份
最重要是把自身原來的位置 打亂了
反之對之後逃亡起了更多變數
逃亡的難度也隨之增加

槍支也不用多說了
逃亡時的2牆 耐久不足1000
只要依然保留下第1關用的槍就夠了 突破逃脫區吧
@3:詳細走法
詳細走法請看下圖+影片


祝大家早日成為逃脫專家@@!!!

TOP

本帖最後由 Since許願 於 22-7-2012 21:11 編輯

第2關打王攻略

以下我將為大家分成3部份介紹打王的細節
@1:打王要點+場地分析
@2:槍支介紹
@3:王必殺+分析+逃避方法

@1:打王要點
新王命名為安格拉
其身體與其他異型大同小異
他的特點是會飛
其必殺也是眾多王之中最具破壞力
其噴毒的破壞力 足以即時死亡
可怕的觸手也具有追蹤玩家的下一步行動
很多時候 觸手4連擊(900血陣亡)
打王時 須充分發揮個人技術與合作性


@1:場地分析
這張地圖其實不難,只要發現當中的巧變之處
則能大大減低死亡機會


@2:槍支介紹

打王時以AT4CS的效果最好
其次為貝西 命金
打王推薦以上3把

還有側邊的250彈機槍
請不要少看他的威力
250發 足夠扣掉他10~50k的血量
3分鐘內CD完 不用錢的機槍 的確是沒錢時使用的好物
以下為sk系列玩家 建議打王買槍列表


非sk系列玩家 建議打王買槍列表

@3:王必殺+分析+逃避方法

王必殺主要放成3大種
1.噴毒
2.急降+觸手
3.中央噴毒+擴散毒素

先從噴毒的角度出發
王的噴毒是以直線出發
因此 只要留意王的噴毒方向
不在他噴毒內的直線範圍
噴毒其實只是沒有挑戰的攻擊
注意 進入噴毒後的綠色區域後會損失體力

當然他的噴毒也會在地上時發動
他會朝他的面向方向 放出大約3至5秒的毒
在什麼情況下 也不應直接面對王 以免受到毒的攻擊
中毒的情況 大概會扣血+速度受到廷遲2.急降+觸手
急降這一招 是必中的技能
只要他一從天降到地上
每人手上的武器都被震下
不但如此
他隨即會發動觸手
沒武器的情況下 要逃避觸手雖說是沒關係
但側邊有怪的情況下則有點麻煩
提醒:時刻帶m79 是好選擇
當有以下字眼「好煩人的觸手攻擊 這頭怪物知道你下一步的動作?」
觸手數量會特別多
提示:王降地的一剎那時自己同時跳起
主槍會保存

實質時間請各位玩家自行摸索


王原地發動觸手也同樣
只要專心逃避觸手 假如受到怪物的圍堵 用m79/手雷 炸一下解圍吧
逃避方法:繼圈跑/ctrl+行
繞場跑 適合生存玩家少的情況下
由於王的觸手以追蹤玩家放
只要玩家之間距離不近
繞場跑 生存率非常高
繞場跑注意:注意前方是否有觸手為首要 不時要向後方放手炸/m79
以免被狗直接秒殺


ctrl+行
這招適合多人生存時使用
同樣地:由於王的觸手以追蹤玩家形式放
所以多人時 觸手會分散
但要注意一點
由於他的觸手不是密碼西的隨機式固定觸手位置
所以可能會引致到數個觸手在同一位置上
因此必須時刻注意地面的情況

3.中央噴毒+擴散毒素
這招是最能預計的一招技了
雖說得上能預計
不過造成的傷害十分可觀
為什麼這樣說?
因為他每次中央噴毒前會繞一個大圈
之後慢慢飛入中央 噴毒 把左右2邊分開
之後必須盡早按下E制(飛到中央時應該跑到按E的接近區域)
得知王將會在紅色建築/破壞倉庫
假如文字為王在破壞倉庫
你身在紅色建築
請馬上跑到破壞倉庫的一邊
因為毒會擴散到紅色建築
跑過去雖然扣了不少血 但至少能補命
不單如此
他會有一種吸引力把你吸引過去(拍翼)
請向吸引力的反方逃跑
一但觸到毒的區域
就只有死!!!
第2關實戰記錄~
只供參考

最後祝大家早日破關~~~
1

評分人數

TOP

打錯字-.-

TOP

本帖最後由 geton 於 19-7-2012 23:32 編輯

樓主好有心機,加油! :handshake

在打緊第三蛋區果時,可以找兩個隊友先循原路回重生點
其餘隊友進入資料室按E後,再打破兩度 1000 血既門即可
這樣會更快破關和降低因時限而滅團的機會喔

TOP

依家打完第3區蛋後既打法都系一半人返重生 一半人向前行
滅團機會無甘大
不過逃亡路線同方法 已經跑得好熟~

TOP

第1關3分鐘逃亡攻略

以下將分成數個部份
@1:逃亡要點
@2:怪物分析+槍支簡說
@3:詳細走法@1:逃亡要點
...
Since許願 發表於 18-7-2012 22:40


逃脫第一牆前面個木箱唔駛跳
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回復 8# jacky1d01


    仲以為要跳- -"
thx~

TOP

唔知點解我同你e完顯示個句野唔同.
個句話隻王係破壞倉庫,但我要去紅色先可保命,唔知係咪中bug定咩-,-

TOP

返回列表
[X]